VISI
Menjadi Program Studi Ilmu Hubungan Masyarakat yang Unggul Berlandaskan Islam yang mengembangkan Sumberdaya Insani yang Berakhlak Mulia & berjiwa Kebangsaan dengan mengedepankan Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Entrepreneurship

MISI :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Akademik yang Bermutu dan Profesional berlandaskan Islam dan Berwawasan Kebangsaan yang bebas.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Interpreunership berdasarkan Islam.
3. Menyelenggarakan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Membangun Masyarakat Ummat.
4. Mengembangkan Peserta Didik agar menjadi Lulusan yang Bertakwa dan Berakhlak Mulia yang Berwawasan dan Berkemampuan Tinggi dalam Ilmu Pengetahuan dan Iterpreunership.

TUJUAN
1. Menghasilkan Pendidikan Akademik yang bermutu dan profesional berlandaskan Islam yang berwawasan kebangsaan dan Global
2. Mewujudkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan enterpreniurship berlandaskan islam
3. Mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka membangun kesejahteraan Ummat
4. Mengahasilkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang berwawasan dan berkemampuan.